dynparam 1.0.2 (04-01-2021)

dynparam 1.0.1 (24-06-2020)

dynparam 1.0.0 (02-04-2019)